BOOKING ONLINE
Data przyjazdu
Data wyjazdu
ilość Gości 2 Dorośli - 0 Dzieci
ilość pokoi/ap
Pokój/Ap 1
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój/Ap 2
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój/Ap 3
ilość dorosłych
ilość dzieci
Pokój/Ap 4
ilość dorosłych
ilość dzieci

Warunki ogólne

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
PRZEZ UŻYTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH UCZESTNICTWA OKREŚLENIA ROZUMIE SIĘ:
Klient - uczestnik imprezy turystycznej (dalej - impreza), Superadria S.r.l., organizator imprezy, Biuro - biuro sprzedające Wam imprezę/agent Superadria,
Agencja/Recepcja - zagraniczny partner Superadria przyjmujący na miejscu, Siła wyższa - zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od Superadria lub Agencji/Recepcji, którego nie można było przewidzieç w chwili zawarcia z Klientem umowy o świadczenie usług turystycznych (dalej - umowa), a w szczególności wojna, stan wojenny lub wyjątkowy, zamieszki, rozruchy, powstania, blokady dróg, akty terrorystyczne, klęski żywiołowe, działania organów władz publicznych państwa siedziby Agencji/Recepcji oraz wywołane przyczyną zewnętrzną i niemożliwe do przewidzenia awarie powodujące braki energii elektrycznej, wody lub ogrzewania, jak również powodujące przerwy w działaniu klimatyzacji, Działanie lub
zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczácych w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie - wszelkie niemożliwe do przewidzenia działania lub zaniechania tych osób, których nie można było uniknáç.

2. ZAWARCIE UMOWY:
Umowę uważa się za ważną po wypełnieniu i podpisaniu przez Klienta umowy - zgłoszenia o uczestnictwo w imprezie, jej pisemnym potwierdzeniu przez Superadria oraz pod warunkiem wpłaty 30% ceny imprezy. Superadria/biuro ma obowiązek w ciągu maksymalnie 24 godzin (nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy), potwierdzić rezerwację lub zaproponować inny obiekt. W przypadku nie zaakceptowania nowej propozycji następuje natychmiastowy zwrot kwoty rezerwacyjnej. Przy zgłoszeniu należy podać dane wszystkich osób wyjeżdżających tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, numer dowodu osobistego lub paszportu.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Minimum 30% ceny imprezy przy rezerwacji (w przypadku rezerwacji na mniej niż 30 dni od daty rozpoczęcia turnusu, konieczna jest wpłata pełnej ceny imprezy). Zapłata reszty należności musi nastąpić bez ponownego wezwania na min. 30 dni przed rozpoczęciem turnusu. Jeśli uzgodniona kwota wpłaty zaliczki lub dopłaty do 100% nie zostanie dokonana w obowią-zującym terminie, Superadria/biuro jest uprawnione do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej za poniesione straty na zasadach określonych w pkt. 5. Cena określona w Umowie jest ceną z katalogu i odpowiedniego cennika lub programu spoza katalogu, dotyczy również ewentualnych uaktualnień tego katalogu lub programu poza katalogu.
Ceny zawierają podatek VAT oraz nie zawierają opłaty klimatycznej.

4. SKIEROWANIA, VOUCHERY:
Skierowanie (voucher) zawiera m.in.: nazwę, dokładny adres wraz z nume-rem telefonu agencji/recepcji gdzie należy się zgłosić po odbiór kluczy do apartamentu/pokoju, numer telefonu dyżurnego, godziny odbioru i zdania kluczy, nazwę, typ wykupionego apartamentu/pokoju oraz maksymalná ilość osób mogących w nim zamieszkać. Voucher wydawany jest na około 2-3 tygodnie przed wyjazdem po uzupełnieniu wpłaty za imprezę. W przypadku nie otrzymania go w w/w terminie, prosimy o natychmiastowy kontakt z Superadria/Biurem.

5. REZYGNACJE:
Klient, który odstąpi od umowy przed przyjazdem do zarezerwowanego miejsca docelowego, z jakiegokolwiek powodu, nawet nieprzewidzianego, zostanie obciążony karą umowną niezależnie od wpłaty zaliczki, obliczoną na podstawie ilu dni przed rozpoczęciem podróży rezerewacja zostala anulowana (do obliczenia dni nie wlicza się terminu odstąpienia, o którym powiadomienie musi nastąpić w formie pisemnej w dniu roboczym przed rozpoczęciem podróży):

- od momentu potwierdzenia do 22 dni bez kary,
- 30% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 21-15 dni przed datą rozpoczęcia turnusu,
- 60% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 14-9 dni przed datą rozpoczęcia turnusu,
- 80% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 8-5 dni przed datą rozpoczęcia turnusu
- 100% ceny, jeżeli rezygnacja nastąpi na 4-1 dni przed datą rozpoczęcia turnusu

W przypadku rezygnacji przed 21 dniem zaliczka zostanie przekształcona w voucher, który można wykorzystać na nową rezerwację w bieżącym lub kolejnym roku.

Po tym terminie i / lub w przypadku wcześniejszych wyjazdów zwrot kosztów nie będzie możliwy.
Ewentualne zmiany nazwizka klienta, daty pobytu, obiektu, rodzaju apartamentu/pokoju, itd... ... wymagana będzie minimalna kwota 26,00 €.

Uwaga: Wyżej wymienione sumy będą musiały być zapłacone również przez Klienta, który nie będzie mógł wziąć udziału w imprezie z powodu braku lub nieważności dokumentów podróży koniecznych do wyjazdu z kraju.

W przypadku rezerwacji grupowych kary za anulowanie będą ustalane przy podpisywaniu umowy.

6. WARUNKI WYNAJĘCIA
6.1.W niniejszych Warunkach Uczestnictwa oraz “To należy wiedzieć” przyjęto umowną nazwę “apartament” oznaczającą zarówno mieszkanie wakacyjne jak i domek letniskowy czy też część domu przeznaczoną do wynajęcia. Umowna nazwa “pokój hotelowy” oznacza pokój w hotelu, pensjonacie lub sanatorium.
6.2.W przypadku wynajęcia apartamentu Klient może zostać zobowiązany do uiszczenia w Agencji, przy odbiorze kluczy, opłaty klimatycznej, opłaty za sprzątanie końcowe lub kaucję zwrotną o ile informacja o tych opłatach zawarta jest w katalogu/cenniku.
6.3. Szczegółowe miejsce i godziny odbioru kluczy podane są każdorazowo w voucherze.
6.4.W razie opóżnionego przybycia Klient musi powiadomić o tym (przed godz. zakończenia pracy Agencji) Agencję/Recepcję. W przeciwnym wypadku apartament/pokój będzie trzymany tylko do następnego dnia i po tym okresie może zostać ponownie wynajęty z konsekwencjami podanymi w pkt. 5. Każdorazowo konieczna jest zgoda agencji na póżniejszy przyjazd Klienta. Superadria/Biuro nie ponosi odpowiedzialności jak również nie zwraca należności z tytułu póżniejszego przyjazdu lub wcześniejszego
opuszczenia apartamentu/hotelu.
6.5.W momencie przyjazdu muszą być okazane dla celów meldunkowych dokumenty tożsamości wszystkich osób zamieszkujących apartament lub pokój hotelowy.
6.6.Zdanie kluczy od apartamentu musi nastąpiçw Agencji do godz. 09.00 ostatniego dnia, od pokoju hotelowego do godz. 12.00. Opuszczenie aparśtamentu powinno nastąpić w godzinach pracy Agencji, aby upoważniony do tego pracownik mógł sprawdzić stan czystości. Agencja dopuszcza możliwość wyjazdu w nocy, ale w takim wypadku rezerwuje sobie prawo do zatrzymania kaucji, która po przeprowadzeniu kontroli zostaje odesłana Klientowi drogą pocztową. Opuszczając apartament Klient zobowiązany jest do pozmywania używanych naczyń kuchennych, wyniesienia śmieci, rozmrożenia i umycia lodówki, a także posprzątania łazienki.

7. ZASADY POBYTU:
7.1.W apartamencie nie może zamieszkiwać więcej, niż maksymalna ilość osób podana w jego opisie.
7.2.Przywożenie zwierząt domowych jest możliwe tylko za zgodą Superadria do obiektów wymienionych/zaznaczonych w ofercie i w zależności od informacji zawartej w katalogu/cenniku, może wymagać uiszczenia dodatkowej opłaty na miejscu.
7.3.Zabronione jest używanie własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.
7.4.Wszyscy klienci zobowiązani są do przestrzegania regulaminu pobytu każdego z obiektów, w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej (22.00-07.00).
7.5.Baseny oraz serwis plażowy są dostępne tylko od czerwca do połowy września.

8. KAUCJA ZA APARTAMENT:
Klient zobowiázuje się do maks. troski o apartament i sprzęt domowy (naczynia, lodówka, meble). Celem zagwarantowania odpowiedniej troski o apartament, Klient może zostać poproszony o wpłacenie kaucji w Agencji w wysokości od 100-500 € w chwili odbioru kluczy. Kaucja zostaje zwrócona po przeprowadzeniu przez pracownika kontroli apartamentu, w dniu wyjazdu, o ile nie zostaną stwierdzone szkody lub braki w apartamencie.

9. ZNIŻKI I OPŁATY DODATKOWE W HOTELACH:
9.1.W przypadku korzystania z jakichkolwiek zniżek, podstawą do obliczenia wszystkich cen jest cena imprezy dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym.
9.2.Napoje do obiadów i kolacji są dodatkowo płatne na miejscu.
9.3.Mini barki są zawsze dodatkowo płatne na miejscu we własnym zakresie (w przypadku korzystania z nich).

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA:
10.1.Superadria nie ponosi odpowiedzialności wobec Agencji/Recepcji lub innych osób trzecich za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia, nieszczęśliwe wypadki, zguby, kradzieże i inne, które mogą się zdarzyć w apartamencie/pokoju hotelowym. Wartościowe przedmioty można oddaç odpłatnie do depozytu Agencji/Recepcji.
Agencja/Recepcja służy własnym serwisem, aby pomóc w rozwiązaniu zaistniałych problemów. W sytuacjach wyjątkowych, np. konieczności przeprowadzenia napraw, czy usunięcia awarii przedstawiciel Agencji/Recepcji ma prawo wejść do apartamentu/pokoju nawet pod nieobecność Klienta.
10.2.Reklamacje dotyczące stanu apartamentu/pokoju hotelowego muszą być zgłoszone przez Klienta w ciągu 24 godzin od momentu wprowadzenia się. Za nie zgłoszone lub powstałe w trakcie pobytu Klienta, trwałe uszkodzenia, zniszczenia, braki w wyposażeniu, Agencja/Recepcja ma prawo obciążyć Klienta według obowiązującego na miejscu cennika. Wszelkie usterki, awarie powstałe w trakcie pobytu należy zgłaszać na bieżąco. Są one usuwane bezpłatnie.
10.3. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności otrzymanego świadczenia z zamówionym, Klient winien uczynić wszystko co tylko możliwe, aby przyczynić się do zminimalizowania powstałej szkody. W szczególności zobowiázany jest zgłosić stosowne zastrzeżenie niezwłocznie do Agencji/Recepcji wydającej klucze lub do Superadria.
10.4.Reklamacje nie zgłoszone na miejscu podczas trwania turnusu w formie pisemnej w Agencji/Recepcji wydającej kluczenie będą rozpatrywane po powrocie do kraju. Uniemożliwia to bowiem naprawienie na miejscu szkody przez Agencję/Recepcję.
10.5.Superadria nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od Superadria przejściowe niedogodności w obiektach turystycznych spowodowane siłą wyższą, np. czasowy brak wody, ogrzewania, prądu, przerwa w działaniu klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane naprawą lub konserwacją wind, basenów lub innych urzádzeń.
10.6.Superadria nie odpowiada za usługi, które były oferowane jako usługi dodatkowe, wykonywane przez niezależnych od Superadria wykonawców, np. wycieczki fakultatywne, wynajem samochodów, itp. W/w odpowiedzialnośćnie powstaje nawet wtedy, gdy przedstawiciel Superadria/Biura uczestniczy w organizowaniu tych dodatkowych usług.

11. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:
11.1.W przypadku zaistnienia siły wyższej, np. wojny, klęski żywiołowej i innych przyczyn niezależnych od Superadria, umowa z Klientem przestaje obowiázywać.
11.2.W sytuacjach wyjątkowych, z przyczyn niezależnych od organizatora, np. awaria, Superadria zastrzega sobie prawo zmiany zarezerwowanego apartamentu/hotelu na inny - tej samej klasy lub wyższej, w tej samej lub pobliskiej miejscowości, bez pobierania dodatkowych opłat, wynikających z różnicy cen (dalej - świadczenie zastępcze). W przypadku nie zaakceptowania propozycji organizatora dotyczącej świadczenia zastępczego, Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Otrzymuje wówczas pełną wpłaconą należnośçi zrzeka się dalszych roszczeń
11.3.Superadria zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez ponoszenia ze swej strony dodatkowych kosztów w sytuacjach od siebie niezależnych.W takich przypadkach Superadria zwróci Klientowi wszystkie jego dotychczasowe wpłaty w terminie 3 dni od daty odwołania imprezy.
11.4.Wszelkie życzenia Klienta dotyczące np. usytuowania apartamentu/pokoju będą spełnione tylko w miarę istniejących na miejscu możliwości. Superadria zgłasza je do Agencji/Recepcji, lecz nie gwarantuje ich spełnienia.
11.5.Superadria/Biuro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen imprezy, oferowanych i poświadczonych w dokumentach, a w szczególności prawo do podwyższenia takich cen, jeżeli wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności:
a) wzrost kosztów transportu;
b) wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usłu-gi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych;
c) wzrost kursów walut.
Zmiana ceny może nastąpić najpóżniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
Superadria/Biuro jest zobowiązane udokumentować wpływ w/w okoliczności na konieczność zmiany cen imprezy.

12. ZMIANY:
Zmiana zamówienia ze strony Klienta tj. zmiana typu danego apartamentu/hotelu lub zmiana terminu wyjazdu na nie mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, pociąga za sobą konieczność zapłacenia kary umownej w wysokości 26 €. Natomiast zmiana jednego obiektu na inny (bez względu na datę dokonywanej zmiany) oraz wszelkie zmiany zgłaszane na mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, są możliwe jedynie po wcześniejszej rezygnacji Klienta z dotychczas zarezerwowanej podróży z uwzględnieniem konsekwencji podanych w pkt. 5. Uwaga: nie wszystkie zmiany rezerwacji ze względów technicznych są możliwe, w związku z tym wymagają każdorazowo pisemnej akceptacji Superadria/Biura.

13. DOKUMENTY PODRÓŻY:
Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wszelkie dokumenty umożliwiające mu dojazd na miejsce wypoczynku. Wszelkie koszty wynikające z przerwania podróży na skutek braku wymaganych dokumentów ponosi wyłącznie Klient.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
Podpisując umowę o świadczenie usług turystycznych Klient wyraża jednocześnie zgodę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Superadria/Biura.

15. UBEZPIECZENIE:
Jeżli nie jest to wyrażnie zawarte w cenie, jest możliwe, a nawet zalecane, aby, w momencie rezerwacji w biurze, zawierać umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu, nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia bagażu. Jest również możliwe wykupienie ubezpieczenia na pokrycie kosztów powrotu do kraju w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
16.1.Superadria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany, błędy rachunkowe i drukarskie zawarte w katalogach. Informacje w katalogu zostały podane według stanu obowiązującego w dniu oddania katalogu do druku. W związku z powyższym Superadria zastrzega sobie możliwość zmian.
16.2.Integralną część niniejszych Warunków Uczestnictwa stanowią informacje “To należy wiedzieć” zawarte w katalogu, cennik oraz oferty dodatkowe w postaci załączników do katalogu, prospektów.
16.3.Nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie narusza ważności pozostałych postanowień.
16.4.Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem umowy strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.
Program / oferta ważna od 01/11/2020 do 31/12/2021.
Ubezpieczenia Superadria: nr.014192.32.000018.od dnia 2012 przy Cattolica Assicurazioni (Via Giorgio Ambrosoni, 1. - 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421 275955) - max. € 2.000.000,00
Lic.421169/06 Venice Province directive UE 30/314 & d.L.111 n° 17.03.1995

SUPERADRIA SRL
Corso del Sole, 102 - 30028 BIBIONE (VE)
Tel. 0039.0431.430143 - Fax 0039.0431.446364
e-mail: superadria.pl@etgroup.info
www.superadria.com