Condiţii ale contractului de vânzare
       Conditii generale > Condiţii ale contractului de vânzare
CONDIŢII ALE CONTRACTULUI DE VÂNZARE

1.PREAMBUL.NOTIUNEA DE PACHET TURISTIC

Considerăm că:
a) Decretul legislativ nr.111 din 17.03.95 cu privire la actualiza-rea Directivei 90/314/CE dispune în scopul protejării consuma-torului ca organizatorul şi vânzătorul pachetului turistic căruia i se adresează consumatorul să fie în posesia autorizaţiei ad-ministrative de îndeplinire a activităţii lor (art.3/1,lit. a. decret
legislativ 111/95).
b) Consumatorul are dreptul să primească copia contractului de vânzare a pachetului turistic ( în sensul articolului 6 din cadrul decretului legislativ 111/95), care este un document in-dispensabil pentru a accede eventual la Fondul de Garanţie menţionat aici la art.18 din cadrul prezentelor Condiţii generale de contract. Noţiunea de pachet turistic ( art2/1 din decretul legislativ 111/95 înseamnă următoarele:
Pachetele turistice au ca obiect călătoriile,vacanţele şi circui-tele‚ totul inclus’ rezultate din combinarea fixată dinainte a cel puţin două elemente indicate în continuare,vândute sau oferte în vânzare la un preţ forfetar şi pentru o durată mai mare de 24 de ore adică extinzându-se pentru o perioadă de timp care să
includă cel puţin o noapte:
a)transport
b)găzduire
c)servicii turistice care nu sunt accesorii transportului sau găz-duirii (omisiune) care constituie parte semnificativă din ‚pachetul turistic’.

2. SURSE LEGISLATIVE
Contractul de vânzare cumpărare a pachetului turistic este re-glementat pe lângă prezentele condiţii generale şi de clauzele indicate în documentaţia de călătorie predată consumatorului. Contractul la care se face referire,fie că are ca obiect servicii de furnizat pe teritoriul naţional fie că pe teritoriul extern va fi de
asemenea reglementat prin dispoziţiile aplicabile conform legii 27/12/1977 nr.1084 de ratificare şi execuţie a Convenţiei Inter-naţionale cu privire la Contractul de călătorie (CCV)semnat la Bruxelles, la 23.04.1970,nu numai a decretului legislativ 111/95 menţionat mai sus.

3. INFORMATIE OBLIGATORIE-SCHEMA TEHNICA
Organizatorul are obligaţia să realizeze în catalog sau în afara catalogului o schemă tehnică. Elementele obligatorii de inclus în schema tehnică din catalog sau în aceea din programul din-afara catalogului sunt:limitele extreme ale poliţei de asigurare pentru responsabilitate civilă;perioada de valabilitate a catalo-gului sau a programului din afara catalogului

4. REZERVARI.
Cererea de rezervare va trebui să fie redactată pe formularul contractual cuvenit, în cazul electronic,completat la toate rubri-cile sale şi semnat de către client,care va primi o copie a aces-tuia. Acceptarea rezervării se înţelege perfectată,cu încheierea în continuare a contractului,doar în momentul în care organiza-torul va trimite confirmarea în legătură cu aceasta ,chiar şi prin intermediul sistemului telematic,clientului de pe lângă agenţia vânzătoare.
Indicaţiile privind pachetul turistic ne conţinute în documentele contractuale,în broşuri sau în alte mijloace de comunicare scri-să vor fi furnizate de către organizator în scopul reglementării îndeplinirii obligaţiilor prevăzute în propria sarcină a Decretului Lege Nr. 111/95 în timp util înainte de începerea călătoriei.

5. PLATI
Mărimea acontului până la un maxim de 30 % din preţ ,este de virat, in momentul prenotării sau a cererii de prenotare , in-aintea plecării, dată care sa nu depasească 30 de zile înaintea sosirii.

6. PRETUL.
Preţul este stabilit în contract, cu referire la ceea ce este in-dicat în catalog şi lista care are legătură cu aceasta sau cu programul dinafara catalogului şi cu eventualele reactualizări ale respectivelor cataloage sau programe în afara catalogului intervenite în mod succesiv.

7. RENUNTAREA CONSUMATORULUI
Clientului care renunţă la contract înainte de plecare îi va fi debitată penalitate,calculată luând în considerare cu câte zile înainte de începerea călătoriei a venit anularea ( calculul zilelor nu include pe aceea a anulării,a cărei comunicare trebuie să parvină în scris,într-o zi de lucru anterioară celei de începere a călătoriei):
- până la 30 de zile 50 euro
- din ziua 29 şi până în ziua 15 - 30% din preţul final
- din ziua 14 şi până în ziua 9 - 60% din preţul final
- din zina a 8 şi până în ziua 5 - 80% din preţul final
- din zina a 4 şi până în ziua 1 - 100% din preţul final
Nu este prevăzută nici o rambursare după acest termen. Sumă minimă cerută 26 €
NB: sumele menţionate mai sus trebuie să fie plătite şi de cei care nu ar putea efectua călătoria din lipsă sau neregularitatea documentelor personale de identitate prevăzute.

8.SUBSTITUIRI
Clientul care renunţă poate fi înlocuit de altă persoană doar că trebuie informat organizatorul pentru înscriere cu cel puţin 1 zi lucrătoare înainte de data fixată pentru plecare ,primind comunicare contextual privind datele generale ale cesionarului;
Substitutul satisface toate condiţiile privind uzul asupra dreptu-lui privind serviciul (ex.art.10 din decretul legislativ111/95) şi în mod particular cerinţele privind paşaportul în vigoare; Subiectul care intră ulterior rambursează organizatorului toate cheltuielile efectuate pentru înlocuire în măsura în care acestea i-au fost
cuantificate înainte de cesiune.
Cedentul şi cesionarul sunt de altfel responsabili în mod solidar pentru plata restului de plată. Este considerată ca şi modificare:
- schimbarea numelui pasagerului în aceeaşi perioadă,structură şi tipologie rezervată;
- schimbarea perioadei în aceeaşi structură şi tipologie pentru acelaşi pasager care are rezervarea.
Orice altă formă de modificare care nu intră în cele 2 puncte menţionate mai sus va fi considerată ca şi stornare (vezi con-diţiile de la punctul 7).

9.OBLIGATIILE PARTCIPANTILOR.
Participanţii trebuie să fie dotaţi cu paşaportul individual sau a altui act valabil pentru toate ţările parcurse în timpul itinerariului,şi de asemenea cu vize de şedere şi de tranzit cât şi de certificate sanitare care ar fi fost să fie eventual cerute. Acestea vor trebui în plus să fie în conformitate cu regulile de prudenţă normală şi de diligenţă şi cu elementele specifice în vigoare în ţările de destinaţie a călătoriei, a tuturor informaţiilor
furnizate lor de către organizator şi de asemenea a regulilor şi a dispoziţiilor administrative şi legislative cu privire la serviciu.
Participanţii vor fi chemaţi să răspundă de pe urma tuturor dau-nelor care ar putea surveni organizatorului cu ocazia neîndepli-nirii de către aceştia a obligaţiilor prezentate mai sus.
Consumatorul este obligat să furnizeze organizatorului toate documentele,informaţiile şi elementele aflate în posesia sa utile pentru exercitarea dreptului de înlocuire a acestuia din urmă în confruntarea cu terţii responsabili de daună şi este responsabil faţă de organizator pentru prejudiciul datorat de pe urma drep-tului de înlocuire.
Consumatorul îi va comunica în scris organizatorului cu ocazia rezervării cererile personale speciale care ar putea face obiec-tul unor acorduri specifice asupra modalităţii de călătorie, dacă rezultă posibile concretizări.

10.CLASIFICAREA HOTELIERA
Clasificarea oficială a structurilor hoteliere va fi furnizată în ca-talog sau în alt material informativ numai pe baza indicaţilor exprese şi formale ale autorităţilor competente din ţara în care este distribuit serviciul. În absenţa clasificărilor oficiale recunos-cute de autorităţile publice competente ale ţărilor care sunt şi membre ale UE şi la care se referă serviciul, organizatorul îşi rezervă facultatea de a furniza în catalog sau pliant o descrie-re proprie a structurii de primire, pentru a permite o evaluare şi o acceptare în cunostinţă de cauză a acesteia din partea consumatorului.

11.REGIMUL DE RESPONSABILITATE
Organizatorul răspunde de daunele produse consumatoru-lui pe motiv de neîndeplinire totală sau parţială a prestaţiilor contractuale datorate, fie că acestea urmează să fie efectuate de el personal, fie de terţii furnizori de servicii, mai puţin dacă dovedeşte că evenimentul s-a întâmplat din vina consumato-rului (aici fiind incluse şi iniţiative asumate în mod autonom de acesta din urmă pe parcursul executării serviciilor turistice) sau datorită unor circumstanţe externe furnizării prestaţiilor pre-văzute în contract,datorită cazurilor fortuite, forţei majore, de asemenea în caz de circumstanţe pe care însuşi organizatorul nu le poate prevedea sau rezolva în mod rezonabil conform diligenţei profesionale. Vânzătorul la care s-a făcut rezervarea serviciului nu răspunde în nici un caz de obligaţiile apărute ca urmare a organizării călătoriei, dar este exclusiv responsabil de obligaţiile apărute ca urmare a calităţii sale de intermediar şi în acest fel în limitele pentru această responsabilitate prevăzută de legile şi convenţiile menţionate mai sus.

12. OBLIGATIILE PRIVIND ASISTENTA.
Organizatorul este obligat să ia măsuri de asistenţă pentru con-sumator impuse de criteriul de scrupulozitate profesională ex-clusiv cu referire la obligaţiile în propria sarcină în conformitate cu dispoziţiile legii sau a le contractului. Organizatorul şi vânză-torul sunt exoneraţi de respectivele responsabilităţi atunci când lipsa sau inexactitatea executării contractului este imputabilă consumatorului sau rezultă de pe urma uni fapt al unei terţe persoane cu caracter imprevizibil sau inevitabil, privind un caz
fortuit sau de forţă majoră.

13. RECLAMATII SI DENUNTURI.
Orice lipsă în executarea contractului trebuie să fie contestată de către consumator fără întârziere, pentru ca, organizatorul, reprezentantul său local, sau însoţitorul să poată remedia si-tuaţia imediat. Consumatorul, poate de asemenea să facă re-clamaţie prin trimiterea organizatorului, sau vânzătorului a unei scrisori recomandate cu aviz de primire, în timp de maximum 10 zile lucrătoare şi nu mai mult de atât de la data intrării în localitatea de plecare.

14. ASIGURAREA IMPOTRIVA CHELTUIELILOR DE ANU-LARE SI DE REPATRIERE.
Dacă nu sunt incluse în mod expres în preţ, e posibil şi este indicat să se stipuleze în momentul rezervării la oficiile orga-nizatorului sau ale vânzătorului poliţe de asigurare speciale împotriva cheltuielilor care pot să apară de pe urma anulării pachetului,a accidentelor sau problemelor cu bagajele. Se va mai putea stipula un contract de asistenţă care cuprinde chel-tuielile de repatriere în caz de accident sau boală.

15. FONDUL DE GARANTIE.
Este instituit pe lângă Direcţia generală pentru turism a Ministe-rului pentru activităţi productive. Consumatorul se poate adresa acestui fond (în sensul articolului 21 Decretul legislativ 111/95),
în caz de insolvenţă sau faliment declarat de către vânzător sau de către organizator pentru apărarea următoarelor cerinţe:
a) rambursarea preţului virat;
b) repatrierea sa în cazul călătoriilor din străinătate. Fondul tre-buie să furnizeze o disponibilitate economică imediată în caz de revenire forţată a turiştilor din ţări extra comunitare datorită unor situaţii de urgenţă imputabile sau mai puţin imputabile or-ganizatorului. Modalităţile de intervenţie ale fondului sunt stabi-lite în Decretul Preşedintelui Consiliului de Miniştri din 23/07/99, nr. 349GU, nr.249 din 12/10/1999 (în sensul art 21 nr.5 din De-cretul legislativ nr.111/95) Adendum la Condiţiile generale ale contractului de vânza-re a serviciilor turistice singulare.
A) Dispoziţii normative.
Contractele având ca obiect oferta serviciului unic de transport,de şedere, dincolo de orice alt serviciu turistic sepa-rat.
B) Condiţiile contractului. Pentru aceste contracte sunt de ase-menea aplicabile următoarele clauze din condiţiile generale ale contractului de vânzare a pachetelor turistice menţionate mai sus: art.4; art.5; art.6; art.7; art.8; art.9; art.10; art.11; art.12; art.13; art.14; art.15;
Aplicarea respectivelor clauze nu determină în mod absolut configuraţia respectivelor contracte ca şi caz particular a pa-chetului turistic. Terminologia clauzelor citate cu referire la pa-chetul turistic contractat (organizator, călătorie,etc.) va fi totuşi înţeleasă cu referire la datele corespondente din contractul de
vânzare a serviciilor turistice singulare (vânzător, şedere,etc.).
Prezentul program valabil de la 1 octombre 2018 şi până la 31 decembrie 2019 a fost realizat ţinându-se cont de dispoziţiile conţinute în legea regională nr.33 din 4 /11/2002 art 69 privind
disciplina în privinţa exercitării activităţii profesionale a agenţii-lor de călătorii şi turism.
Organizare tehnică Superadria;poliţa de asigurare
nr.014192.32.000018 din 2012 de pe lângă Cattolica Assicurazioni (Via Giorgio Ambrosoni, 1. - 30026 Portogruaro (VE), tel. +39 0421 275955)  massimale € 2.000.000,00
Licenţa administrativă nr.42169/06 Province Vinice Directive UE-30/314 & D.L.111 n. 17.03.1995
Aprobate de Assotravel, Assoviaggi, Astoi şi Fiavet.
SUPERADRIA SRL
Corso del Sole, 102 - 30028 BIBIONE (VE)
Tel. 0039.0431.430143 - Fax 0039.0431.446364
e-mail: superadria.hu@etgroup.info
www.superadria.com

<< BACK